Her şey bir HAYAL'le Başlar...
Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin
Hoşgeldiniz
TEL: 0352 223 89 89
Sosyal Medya Hesaplarımız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) metinleri.

Aydınlatma Metni

HAYAL REHABİLİTASYON VE ÖZEL EĞİTİM SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
İşbu Aydınlatma Metni, Hayal Rehabilitasyon ve Özel Eğitim San. Tic. Ltd. Şti Şirketi (Bundan sonra “Şirket” diye anılacaktır.) tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “Kanun” diye anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.
Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.hayalrehabilitasyon.com] adresinde yer alan “Hayal Rehabilitasyon ve Özel Eğitim San. Tic. Ltd. Şti. Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” segmentinden ulaşabilirsiniz.
 1. a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.
 1. b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz,  Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket‘in ve Şirket‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.
 1. c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları
Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket‘in ve Şirket‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.
 1. d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması
Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.
 • Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:
 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması
 • Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için [ww.hayalrehabilitasyon.com] linkinde yer alan “ Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form ”u kullanabileceklerdir.
 • Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:
 • Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla Şirket adresi olan “Erenköy Mahallesi, Erenköy Caddesi Efsun Sokak No:13 Melikgazi/KAYSERİ-TÜRKİYE” adresine iletilmesi,
 • Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak [hayalrehabilitasyon@hs02].kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
 • Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
 • Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi[1] üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.
 • Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Çalışanlardan Alınacak Muvaffakatname

 
Çalışanlardan Alınacak Muvafakatname
 
Sayfa No: 1/4
Döküman No:HY-001
Yayın Tarihi:24/03/2016
Revizyon No:00
Revizyon Tarihi:00
 
İşbu Muvafakatname’ de kullanılan;
-“Kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye yani çalışana (Bundan sonra “Çalışan” olarak anılacaktır.) ilişkin özlük dosyasında yer alanlar da dahil olmak üzere her türlü bilgiyi,
-“Özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan’ ın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,
– “Kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,  açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
– “Veri işleyen” veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.
-Çalışan, işbu Muvafakatname’ nin yürürlüğe giriş tarihi olan 24/03/2016 tarihinden itibaren, Hayal Rehabilitasyon ve Özel Eğitim San. Tic. Ltd. Şti  (Bundan sonra “Şirket” diye anılacaktır.) ile arasındaki istihdam ilişkisine dair soruların cevaplanabilmesi, Şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve düzenlenebilmesi, performans değerlendirmesinin doğru şekilde ve objektif olarak yapılabilmesi, yasal mevzuata riayet edilmesinin temini ve denetlenmesi, kurumsal ve idari yönetimin sağlanması için “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve Kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer yasa, yönetmelikler ve ilgili mevzuatta öngörülen hallerde her türlü kişisel verilerinin bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin standartlar göz önünde bulundurularak ve mevzuatlarda belirtilen ilkelere uygun olmak kaydı ile;
 
Çalışanlardan Alınacak Muvafakatname
 
Sayfa No: 2/4
Döküman No:HY-001
Yayın Tarihi:24/03/2016
Revizyon No:00
Revizyon Tarihi:00
 
 • Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini,
 • Bu kapsamda, kişisel verilerinin gerekli korumanın sağlanması kaydıyla Şirket’in hizmet sunduğu veya aldığı 3. (üçüncü) kişilere, grup şirketlerine, hissedarlarına, bağlı şirketlere ve iştiraklere gerekli olması halinde ve/veya Çalışanın talebi üzerine bankalar ve kurumlara da aktarılabileceğini ve kişisel verilerinin bu şirketler, bankalar, kurum ve kuruluşlar tarafından da işlenebileceğini,
 • Tüm bu amaçlarla yurtdışından ve yurtiçinden olmak üzere SMS, telefon, internet, e-posta ve sair iletişim yöntemleriyle kendisiyle iletişime geçileceğini,
 • Kişisel verilerinin iş akdi herhangi bir nedenle sona erse dahi, Şirket tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla, kanunların öngördüğü veya veri işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca veya Şirket’in meşru menfaatinin söz konusu olduğu durumlarda Kanunlarda öngörülen sürelere uymak kaydıyla saklanacağını,
Şirket’in işyerinde güvenlik, kanun, yönetmelik ve 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ihtiyaçlarını karşılama amacıyla görüntülü kamera sistemleri bulunmaktadır. Çalışan; işyerinde geçirdiği süreler boyunca iç ve dış mekânlarda kayıt altına alındığını bilmektedir. Görüntü kayıt sistemleri ile amirler ve/veya amirlerin belirlediği üçüncü kişilerce takip edildiğini bilmekte olup bu hususlara açık rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
Şirket belirli aralıklarla, Çalışan ile ilgili özel nitelikteki kişisel verileri aşağıda belirtilen hallerde ve amaçlar doğrultusunda işleyebilecektir. Çalışan, kendisinden ek bilgi veya belge istenmesi halinde, istenen bilgi ve verileri kendisinden talep edilen süre içerisinde temin edecektir:
 
Çalışanlardan Alınacak Muvafakatname
 
Sayfa No: 3/4
Döküman No:HY-001
Yayın Tarihi:24/03/2016
Revizyon No:00
Revizyon Tarihi:00
 • Çalışan’ın istihdamı ile ilgili olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, özlük dosyasında kanuni sürelerde saklanması, Giriş Kartı müracaatı için gerekli olması veya yetkili idari mercilerin yeni talepte bulunulması;
 • Kişisel Verilerin Korunması için ilgili Kanunlarda ve yönetmeliklerde açıkça özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine izin verilen haller;
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için özel nitelikli kişisel verinin işlenmesinin zorunlu olması;
 • Şirket içi, ulusal veya uluslararası güvenlik ve gizlilik amacıyla gerekli olması veya ilgili adli veya idari makamlardan bu yönde bir talepte bulunulması;
 • Şirket bünyesindeki fırsat eşitliğini değerlendirmek ve aynı pozisyondaki çalışanlara eşit muamele yapmak amacıyla bu tür verilerin işlenmesinin gerekliliği;
 • Yasal olarak kişisel verileri talep etme hakkına sahip Adli Makamlar, Mahkemeler ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla paylaşılmasının gerekli olması;
 • Şirket içi yapılacak toplantı, davet gibi organizasyonlar;
 • Üst yönetime, İŞKUR, TÜİK’ e veya SGK ile talep etmesi halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak raporlama ve analizler;
 • Çeşitli insan kaynakları uygulamalarına;
 • Acil tıbbi müdahaleler, Kan grubunun ve gerekli görüldüğü takdirde sağlık bilgilerinin paylaşılması.
 • Hastalık izinlerinin takibi ve izlenmesi veya Çalışan’ın görevini yerine getirebilmesi için gerekli sağlık koşullarının takibi için gerekli olması.
 • Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı, devam eden dava veya takipler ile adli ve idari para cezaları veya diğer yaptırımlara ilişkin bilgiler, Çalışan yukarıda sayılan haller dâhilinde, Şirket veya veri işleyen de dahil Şirket tarafından tayin edilen 3. (üçüncü) kişilerin (sağlık çalışanları da dâhil olmak üzere) özel nitelikli kişisel verilerini işlemesine ve özel nitelikli kişisel verilerinin şirket yönetimine, gerekli
 
Çalışanlardan Alınacak Muvafakatname
 
Sayfa No: 4/4
Döküman No:HY-001
Yayın Tarihi:24/03/2016
Revizyon No:00
Revizyon Tarihi:00
kurum ve kuruluşlara veya şirket tarafından söz konusu amaçlar doğrultusunda yetkilendirilen diğer 3. (üçüncü) kişilere aktarılmasına açıkça rıza göstermekte ve kendisinden istenen bilgi ve belgeleri süresi içerisinde getirmeyi taahhüt etmektedir.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 10, 11 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca İşverenim ile her zaman iletişime geçme, İşverenim tarafından işlenen kişisel verilerime erişme, veri işlemeye ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, düzeltme veya silinme hakkını kullandığıma ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğum konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.
Çalışan Adı Soyadı:
İmza:

Kamera Aydınlatma Metni

 
Hayal Rehabilitasyon ve Özel Eğitin San. Tic. Ltd. Şti. ‘ye Ait Hizmet Binası İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni
 
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Hayal Rehabilitasyon ve Özel Eğitim San. Tic. Ltd. Şti tarafından hazırlanmıştır.
Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, eğitim sınıfları, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, ön ve arka bahçe ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam 20 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi müdürlük birimi tarafından denetlenmektedir.
Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.
Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde Adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Hayal Rehabilitasyon ve Özel Eğitin San. Tic. Ltd. Şti.’nin resmi adresi olan “ Erenköy Mahallesi, Erenköy Caddesi, Efsun Sokak No: 13 Melikgazi / KAYSERİ” adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden bilgi@hayalrehabilitasyon.com adresine e-posta ile iletebilirsiniz.

KVKK Başvuru Formu

HAYAL REHABİLİTASYON VE ÖZEL EĞİTİM LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORMU
GENEL AÇIKLAMALAR
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’ nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.
KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Başvuru Sahibi, veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (Bundan sonra “Kurul” olarak anılacaktır.) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
 • Başvuru Sahibi ’nin şahsen ıslak imzalıbaşvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru Sahibi’ nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli
elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, Şirketimize iletilebilecektir.
Başvuru Yöntemi
Başvurunun Yapılacağı Adres
Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)
Hayal Rehabilitasyon ve Özel Eğitim San. Tic. Ltd. Şti
Erenköy Mahallesi, Erenköy Caddesi Efsun Sokak No:13 Melikgazi/KAYSERİ-TÜRKİYE
Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
İadeli Taahhütlü Posta
Hayal Rehabilitasyon ve Özel Eğitim San. Tic. Ltd. Şti
Erenköy Mahallesi, Erenköy Caddesi Efsun Sokak No:13 Melikgazi/KAYSERİ-TÜRKİYE
Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat
Hayal Rehabilitasyon ve Özel Eğitim San. Tic. Ltd. Şti
Erenköy Mahallesi, Erenköy Caddesi Efsun Sokak No:13 Melikgazi/KAYSERİ-TÜRKİYE
Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.
(Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.)
A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:
İsim:
Soyisim:
TC Kimlik Numarası:
Telefon Numarası
E-posta
Adres:
B.  Başvuru Sahibi’ nin şirketimiz ile ilişkisi:
o   Müşteri
o   İş ortağı
o   Ziyaretçi
o   Diğer………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
o   Eski Çalışanım
o   İş Başvurusu/ Özgeçmiş paylaşımı yaptım
o   Üçüncü kişi firma çalışanıyım
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:
Çalıştığım yıllar (Eski çalışanlar için):
Çalıştığım firma ve pozisyon (Üçüncü kişi firma çalışanları için):
Konu:
 1. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:
 
 
Talep No
 
Talep Konusu
 
Kanuni Dayanak
 
Seçiminiz
 
1
Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum
Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Madde 11/1 (a)
 
2
Eğer Şirketiniz hakkımda Kişisel Veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum
Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Madde 11/1 (b)
 
3
Eğer Şirketiniz hakkımda Kişisel Veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum
Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Madde 11/1 (c)
 
4
Eğer Kişisel Verilerim Yurtiçinde veya Yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa ,bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Madde 11/1 (ç)
 
5
Kişisel Verilerimin eksik yada yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum
Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Madde 11/1 (d)
 
 
 
6
Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini  veya  yok  edilmesini talep ediyorum
Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Madde 11/1 (e)
 
7
Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm Kişisel Verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Madde 11/1 (f)
 
 
 
8
Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin üçüncü kişiler nezdinde de silinmesinin veya  yok  edilmesinin bildirilmesini  talep  ediyorum
Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Madde 11/1 (f)
 
 
9
Şirketiniz tarafından işlenen Kişisel Verilerimin münhasıran Otomatik Sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde Şahsım aleyhine
bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.
Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Madde 11/1 (g)
 
 
10
Kişisel Verilerimin Kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum.
Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Madde 11/1 (h)
 
 
11
Diğer Belirtiniz:
 
 1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
 
Adresime gönderilmesini istiyorum.
o    
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
o    
Elden teslim almak istiyorum.
o    
 
Not: (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
 
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)
 
İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.
İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.
İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin veriyorum.
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)
 Adı Soyadı :
İmzası:
Başvuru Tarihi :
 
İmza :

KVKK Politikası

Hayal Rehabilitasyon ve Özel Eğitim San. Tic. Ltd. Şti. ‘ye Ait Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
1. Giriş
1.1. Politikanın Amacı
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “Kanun”  diye anılacaktır.) kapsamında Hayal Rehabilitasyon ve Özel Eğitim San. Tic. Ltd. Şti. Şirketi (Bundan sonra “Şirket” diye anılacaktır.) olarak, kişisel verilerin yasalara uygun olarak işlenmesi ve korunması en mühim önceliklerimiz arasındadır. Tüm planlama ve iş faaliyetlerimizde de aynı önceliği takip etmekteyiz. Bu çerçevede Kanun’un 10. maddesi gereğince sizleri aydınlatmak; kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kapsamında uygulayacağımız bütün idari ve teknik tedbirleri bildirmek amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ’nı (Bundan sonra “Politika”       diye anılacaktır.) sizlerin bilgisine sunarız.
1.2 Kapsamı
İşbu Politika, kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlemekte ve Şirket tarafından kişisel verilerin işlenmesinde benimsenen prensipleri ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Politika; Şirket tarafından gerçekleştirilen Kanun kapsamındaki bütün kişisel veri işleme faaliyetlerini, işlenen tüm kişisel verileri ve bu verilerin sahiplerini kapsamaktadır.
1.3 Tanımlar
Açık Rıza
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
AnonimHale Getirme
Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Çalışan Adayı
Şirket bünyesinde çalışmayan ancak çalışan adayı statüsünde olan gerçek kişiler.
Kişisel Veri
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Veri Sahibi
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kanun
7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Özel Nitelikli Kişisel Veri
Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
Politika
Şirket Hayal Rehabilitasyon ve Özel Eğitim San. Tic. Ltd. Şti. Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası
Şirket/Firma
Şirket Hayal Rehabilitasyon ve Özel Eğitim San. Tic. Ltd. Şti. Şirketi
Veri İşleyen
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.
Veri Sorumlusu
Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.
VeriKayıt Sistemi
Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.
İş Ortakları
Şirket’in ticari faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında ortaklık kurduğu kişiler.
1.4 Politikanın Yürürlüğü
Şirket tarafından düzenlenen bu Politika 24/03/2016 tarihinde yürürlüğe girmiş ve kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’ da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.
Şirket yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’ da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’ nın güncel haline Şirket (www.hayalrehabilitasyon.com) web sitesinden erişilebilirsiniz.
2. Şirket’in Yürüttüğü Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerine Yönelik Bilgiler
2.1 Veri Sahipleri
Politika kapsamındaki veri sahipleri, Şirket tarafından kişisel verileri işlenen Şirket çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir. Genel olarak veri sahipleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
VeriSahibi Kategorileri
Açıklama
Müşteriler
Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek kişileri ifade eder.
Potansiyel Müşteriler
Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlere ilgi gösteren, müşteriye dönüşme potansiyeli olan gerçek kişileri ifade eder.
Çalışan Adayları
Şirket’e CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişileri ifade eder.
Ziyaretçiler
Şirket’i herhangi bir nedenden dolayı ziyarete gelen kişileri ifade eder.
Üçüncü Kişiler
Yukarıda yer verilen veri sahibi kategorileri ile Şirket çalışanları hariç gerçek kişileri ifade etmektedir.
Yukarıdaki tabloda açıklanan veri sahibi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.
2.2 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
2.2.1 Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi:
 1. Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 2. Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
 3. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 4. Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,
 5. Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi.
2.2.2 Şirket insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi:
 1. Yetenek- kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 2. Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 3. Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icra edilmesi,
 4. Şirket içi oryantasyon aktivitelerinin planlanması ve icra edilmesi,
 5. Personel çıkış işlemlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 6. Ücret yönetimi
 7. İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 8. Personel temin süreçlerinin yönetilmesi,
 9. Şirket için atama-terfi ve işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 10. Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 11. Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi,
 12. Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
 13. Çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 14. Çalışanların iş ve/veya üretim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 15. Stajyer ve/veya öğrenci temin, yerleştirilmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi.
2.2.3 Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi:
 1. Etkinlik yönetimi,
 2. İş faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 3. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 4. Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 5. Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 6. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icra edilmesi,
 7. Bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 8. İş ortaklarının bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icra edilmesi,
 9. Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 10. Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesi,
 11. Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesi,
 12. İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
 13. Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi.
2.2.4 Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icra edilmesi:
 1. Pazarlama faaliyetlerine konu edilecek kişilerin, tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi,
 2. Kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icra edilmesi,
 3. Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icra edilmesi,
 4. Dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icra edilmesi,
 5. Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icra edilmesi,
 6. Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 7. Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi.
2.2.5 Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icra edilmesi:
İş ortakları ile olan ilişkilerin yönetilmesi.
2.2.6 Şirket’in Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini:
 1. Hukuk işlerinin takibi
 2. Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 3. Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 4. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 5. Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 6. Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 7. Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 8. İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
 9. Kredi süreçleri risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,
 10. Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini,
 11. Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini,
 12. Şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
 13. Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini.
2.3 Kişisel Veri Kategorileri
Şirket tarafından aşağıdaki şekilde kategorize edilen kişisel veriler, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:
Veri Kategorisi
Açıklama
Kimlik bilgisi
Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi belgelerde yer alan bilgiler.
İletişim bilgisi
Kişiyle iletişim kurmak için kullanılan bilgiler (örn. e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres).
Lokasyon bilgisi
Veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan bilgiler (örn. araç kullanımı sırasında edinilen konum bilgileri).
Müşteri bilgisi
Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilere ait bilgiler (örn. müşteri no, meslek bilgisi, vb.).
Müşteriİşlem bilgisi
Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşteriler tarafından gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgiler .
Fiziksel mekân güvenlik bilgisi
Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, parmak izi kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler.
İşlem güvenliği bilgisi
Şirket’in ticari faaliyetlerini yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliği sağlamak için işlenen kişisel veriler.
Finansal bilgi
Şirket’ in kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler.
Çalışan adayı bilgisi
Şirket’in çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler.
Hukuki işlem ve uyum bilgisi
Şirket’in hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri ve şirketin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler.
Denetim ve teftiş bilgisi
Şirket’in kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler.
Özel nitelikli veri
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Pazarlama bilgisi
Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler.
Talep/Şikayet yönetimi bilgisi
Şirket’e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.
İtibarYönetimi bilgisi
Şirket’in ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler.
Olay Yönetimi bilgisi
Şirket’in ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerinin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler.
3. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlke ve Şartlar
Şirket, Kanun’un 4. maddesine uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Şirket, kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza eder.
3.1 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler
Şirket KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak veri sahiplerini aydınlatmaktır ve rıza alınması gereken durumlarda veri sahiplerinden rızalarını talep ederek bu kişisel verileri aşağıda belirtilen ilkeleri esas alarak işler.
3.1.1 Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşlenmesi
Şirket kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarınca Şirket veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almaktadır.
3.1.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasının Sağlanması
Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, Şirket açısından ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için gereklidir. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması noktasında Şirket aktif özen yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu sebeple Şirket tarafından veri sahibi olan ilgili kişinin bilgilerinin doğru ve güncel olarak tutulması için bütün iletişim kanalları açıktır.
3.1.3 Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlenmesi
Şirket meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Yürütmekte olduğu ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar kişisel veriyi işlemektedir.
3.1.4 Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması
Şirket; kişisel verileri, iştigal konusu ile ilgili ve işinin yürütülmesi için gerekli olan amaçlar dahilinde işlemektedir. Bu sebeple, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.
3.1.5 Verilerin İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilmesi
Şirket, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda; öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler Şirket tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
3.2 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar
Kanun’un 5. Maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde kişisel verileriniz Şirket tarafından işlenmektedir.
3.2.1 Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması
Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.
Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, müşteri, potansiyel müşteri ve ziyaretçilerden ilgili yöntemler ile açık rızaları alınmaktadır.
3.2.2 Kişisel veri işleme faaliyetlerinin kanunlarda açıkça ön görülmesi
Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde veri sahibinin açık rızası olmadan da hukuka uygun olarak işlenebilmektedir.
3.2.3 Fiili imkansızlık sebebiyle kişinin açık rızasının alınamaması
Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınmayacak olan kişinin kendisinin veya başka bir kişinin hayatı ya da beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilmektedir.
3.2.4 Kişisel verinin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgisi olması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.
3.2.5 Şirket hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi
Şirket’in veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlenmenin zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilmektedir.
3.2.6 Veri sahibinin kişisel verilerinin alenileştirilmesi
Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.
3.2.7 Bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
3.2.8 Şirket’in meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
3.3 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
Şirket tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.
Şirket tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.
4. Kişisel Verilerin Aktarılması
Şirket, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Şirket bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.
4.1 Kişisel verilerin yurt içindeki üçüncü kişilere aktarımı
Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve bu Politika’ nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel verileriniz  Şirket tarafından aktarılabilmektedir.
4.2 Kişisel verilerin yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarımı
Şirket bu Politika’ nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Şirket tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılmaktadır. Şirket bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.
4.3 Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler ve aktarılma amaçları
Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde Şirket aşağıdaki tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:
Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler
Tanım
Amaç
İş Ortağı
Şirket’in ticari faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflar
İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı
Hissedarlar
İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin ve denetim faaliyetlerinin tasarlanması konusunda yetkili olan hissedarlar
Şirket’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı
Şirket Yetkilileri
Yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkilendirilen kişiler
Şirket’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı
Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Hukuken Şirketten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları
İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı
Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri
Hukuken Şirketten bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri
İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak verilerin paylaşımı
5. Veri Sahibinin Hakları ve İlgili Hakların Kullanılması
5.1 Kişisel veri sahibinin hakları:
 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel verilerin doğrudan veri sahibinden elde edilmemesi halinde; Şirket tarafından (1) kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde, (2) kişisel verilerin veri sahipleri kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında, (3) kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.
5.2 Kişisel veri sahibinin haklarını ileri süremeyeceği haller:
Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, bu konularda 5.1’de sayılan haklarını ileri süremezler:
 1. Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında islenmesi,
 2. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 4. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 5. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
KVK Kanunu’nun 28.2. maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 5.1’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:
 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 2. Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi
Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Şirket nın kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda Şirket ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Şirket içerisinde gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak; bu konuda gerekli işleyiş mekanizmaları geliştirmiş olup; bu yükümlülüklerine uygun davranmak üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte, görevlendirme ve farkındalıklarını sağlamaktadır.
Bizimle İletişime Geçin
Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi iletmek için bize aşağıdaki linkten ulaşın!

İletişim

Açık Rıza Beyanı

HAYAL REHABİLİTASYON VE ÖZEL EĞİTİM LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

 

 

Hayal Rehabilitasyon ve Özel Eğitim San. Tic. Ltd. Şti Ltd. Şti.  (Bundan sonra ‘‘Şirket’’ diye anılacaktır.) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,

Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Şirket veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Şirket’in müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Şirket çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.hayalrehabilitasyon.com adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Şirket’in resmi adresi olan “Erenköy Mahallesi, Erenköy Caddesi, Efsun Sokak No:13 Melikgazi/KAYSERİ” adresinde bulunan Şirket Müdürlüğü’ne kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Erenköy Mahallesi, Erenköy Caddesi, Efsun Sokak No:13 Melikgazi/KAYSERİ” adresinde bulunan Hayal Rehabilitasyon ve Özel Eğitim San. Tic. Ltd. Şti. Kurum binasının ana giriş kapısında bulunan karekod‘u cep telefononumun kamerasını açarak okuttuğumda çıkan linkteki adrese girmem halinde Şirket’in Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Beyanını göreceğimi bildiğimi kabul ve beyan ederim.

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı;

 

Kabul Ediyorum

Kabul Etmiyorum

 

Veri Sahibi

Adı Soyadı  :………………………………………………………….

Tarih           :………/……../………………

 

İmza           :……………………………….

Görüşme Başlat
Bizimle İletişime Geçin
Hoş Geldiniz
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

User registration

You don't have permission to register

Reset password